Werkwijze en voorvoorwaarden 
 
John Doe werkt aan communicatieprojecten van uiteenlopende aard.
 Deze projecten variëren van bijvoorbeeld design-werkzaamheden tot het creëren of veranderen van imago’s met een langlopende multimediale campagne.
 Wij werken aan projecten die, onafhankelijk van het soort, de grootte of de duur van een project, elk één afgerond geheel vormen.
 In elk project wordt gestreefd naar een zo hecht mogelijke samenwerking tussen opdrachtgever en John, met een optimale wederzijdse betrokkenheid.
Alleen binnen een situatie van wederzijds commitment kan zuiver worden gewerkt om gezamenlijk geformuleerde doelstellingen te realiseren.
 Wij zien geïntegreerde communicatie niet als het integreren van verschillende middelen en media na een vooraf bedacht concept, maar als het integraal aanpakken van een problematiek:
 Strategie, conceptontwikkeling, creatieve invulling en uitvoering vormen samen één integraal proces.
 Daar waar voor de uitvoering inbreng van specialisten vereist is, werkt John Doe met een netwerk van derden. Deze worden in overleg met de opdrachtgever ingeschakeld. 
Zodra het werk is uitgeleverd is John Doe / Ollimania en ook de werknemers en uitvoerders die werken voor John Doe BV en of Ollimania niet verantwoordelijk voor schade.Ongeacht hoe de schade is ontstaan, door derde of door noodweer of ander omstandigheden die buiten de macht om liggen van John Doe/ Ollimania. Zodra het werk is uitgeleverd is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk en behoort goed zorg te dragen en onderhoud betreffende de geleverde materialen. John Doe/ Ollimania heeft na uitlevering van materialen de schade niet veroorzaakt en kan dan ook niet verantwoordelijk hiervoor zijn en niet garant staan. De garantie en verantwoording ligt bij de opdrachtgever, deze is aansprakelijk voor eventuele schade van derde of schade ontstaan door ander omstandigheden. Bij deze schade schiet de werkgever te kort door bijvoorbeeld verkeerde keuze van onderhoud of verkeerder keuze van materialen of door het nalaten van bescherming en onderhoud waardoor schade is ontstaan.

Hoe gebruikt John Doe producten? De producten van John Doe zijn er om gebruikt te worden door de opdrachtgever. Omdat die producten beschermd zijn door het auteursrecht van John Doe, moeten daar afspraken over worden gemaakt. Ons voorstel is eenvoudig en duidelijk.
 
1   Alle door John Doe aangeleverde materialen mogen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De materialen worden alleen gebruikt in de vorm waarin zij door John Doe zijn aangeleverd.
 
2   Het auteursrecht op de geleverde materialen blijft bij John Doe BV. Voor gebruik van een ander dan het overeengekomen doel zal toestemming aan John Doe worden verzocht.
 
3   John Doe BV zal aan derden geen toestemming verlenen voor gebruik van de materialen voor hetzelfde doel.
 
4   De opdrachtgever zal geen rechten van intellectuele eigendom op het geleverde materiaal aanvragen of verwerven zonder de voorafgaande toestemming van John Doe .
 
5   Het aan de door John Doe geleverde materialen ten grondslag liggende idee of concept zal, ook als dat idee of concept niet beschermd is door het auteursrecht, niet los van de geleverde materialen of voor een ander doel door de opdrachtgever worden gebruikt. Dit geldt niet als de opdrachtgever aantoont dat het idee of concept al voordat de materialen door John Doe werden aangeleverd binnen zijn bedrijf bekend was.
 
6   De vergoeding voor het gebruik van de materialen en het idee of concept voor het overeengekomen doel is begrepen in de voor de levering van de materialen overeengekomen vergoeding. Aan de benodigde toestemming voor gebruik voor een ander doel kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
Offertes / Financiële afspraken.
Alle offertes, goedgekeurde en niet goedgekeurde zijn maximaal 60 dagen (2 maanden) geldig na datum wanneer offerte gemaakt is.
De opdracht moet binnen 60 dagen (2 maanden) worden uitgevoerd na akkoord op offerte. 
Bij vertraging door klant, derden of onvoorziene omstandigheden van een een project waarvoor een offerte is afgegeven, van meer dan 40 dagen (ook al is de offerte goedgekeurd en al dan niet of wel het project is opgestart), is de goedgekeurde offerte niet meer geldig. Er volgt een nieuwe offerte of een nacalculatie al dan niet met extra kosten. Extra kosten zijn er sowieso als de omstandigheden veranderen door de markt of onvoorziene omstandigheden of door derden die John Doe inhuurt, deze extra kosten worden in rekening gebracht bij de klant. Facturen worden direct verstuurd na akkoord op offerte. Facturen moeten voorafgaand betaald worden.
Nacalculatie en na factuur.
Als het project pas na 30 dagen wordt uitgevoerd door wat voor een omstandigheid dan ook.
Dan is het mogelijk dat er een na factuur komt i.v.m. gemaakte externe kosten die na 30 dagen zijn veranderd.
Een na calculatie en na factuur volgt als het project is afgelopen of eventueel direct na 30 dagen. Dit is afhankelijk of de gegevens als duidelijk zijn.

Back to Top